SŁONECZKO
Przedszkole Miejskie nr 47 w Sosnowcu

REGULAMIN

rekrutacji dzieci na

dyzur wakacyjny

organizowany w Przedszkolach Miejskich

w Sosnowcu


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
2. UCHWAŁA NR 535/XL/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.


§ 1
1. Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego, którego wymiar określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późn. zm.
2. Organ Prowadzący ustala coroczny HARMONOGRAM, według którego Przedszkola Miejskie w Sosnowcu pełnią w okresie wakacyjnym dyżury.
3. Z obowiązku pełnienia dyżuru wakacyjnego zwolnione jest przedszkole ujęte w planie remontów, jeżeli zakres prac remontowych zagraża bezpieczeństwu dzieci lub całkowicie uniemożliwia pełnienie przez placówkę dyżuru.
4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 podawany jest do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w ostatnim tygodniu grudnia.


§ 2
1. Dyrektorzy przedszkoli podają do wiadomości rodziców, w ogólnie dostępnym miejscu (strona www, tablica ogłoszeń), z odpowiednim wyprzedzeniem – wykaz dyżurujących przedszkoli oraz zasady rekrutacji, sposób zgłaszania i terminy składania wniosków o przyjęcie dziecka do dyżurującego przedszkola.
2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
3. Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest w szczególności dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują.
4. Przedszkole dyżurujące, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli w określonym dla placówki dyżurującej rejonie, który określany jest z uwzględnieniem przedszkoli zwolnionych w danym roku z dyżuru.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor dyżurującego przedszkola może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur spoza swojego rejonu, o którym mowa w § 2 ust. 4.
6. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.


§ 3
Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega wg następującego harmonogramu:
1. Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 10.04. do ostatniego dnia roboczego miesiąca kwietnia.
2. 11 maja b.r. do godz. 12.00 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
3. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie podpisanie z dyrektorem dyżurującego przedszkola w terminie od 14.05. do ostatniego dnia roboczego maja do godz. 12.00 - UMOWY.
4. Na podstawie umowy Rodzic wnosi opłatę za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych, której potwierdzenie dostarcza w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
5. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.
6. Listę dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny wywiesza się w kolejnym dniu roboczym.


§ 4
1. O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje:
1) Zatrudnienie obojga rodziców potwierdzone odpowiednim oświadczeniem.
2) Rodzina objęta opieką MOPS,
3) Rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności,
4) Pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin,
5) Kolejność zgłoszeń.
2. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.
3. Liczba wychowanków w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.


§ 5
W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego może poinformować Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca – o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

 

§ 6

1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniony i złożony "Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny", który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 (poniżej) do procedury.
2. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem pieczątką przedszkola na wniosku – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.
3. Wniosek na dyżur wakacyjny zawiera m.in. poniższe informacje:
1) imię i nazwisko dziecka,
2) datę urodzenia,
3) nr pesel dziecka
4) aktualny adres zamieszkania,
5) numer telefonu do szybkiego kontaktu,
6) oświadczenie o aktywności zawodowej
7) konkretny termin pobytu dziecka w przedszkolu,
8) ilość posiłków, z których dziecko będzie korzystało,
9) dodatkowe ważne informacje o dziecku mające wpływ na jego funkcjonowanie w placówce,
10) upoważnienie dla osób odbierających dziecko z przedszkola.
4. Rodzic/opiekun prawny pobiera taką ilość wniosków w ilu przedszkolach zamierza umieścić dziecko na dyżurze wakacyjnym.
5. Wypełniony prawidłowo wniosek rodzic składa do dyżurującego przedszkola:
1) w poniedziałek od godz. 7.00 do 17.00,
2) od wtorku do piątku w godzinach pracy kancelarii, tj.: od 8:00 do 15:00,
3) w ostatnim dniu rekrutacji do godz. 12.00.
6. Wpływające do przedszkola wnioski są rejestrowane wg kolejności wpływu, co Rodzic /opiekun prawny potwierdza własnoręcznym podpisem.
7. Adresy i numery telefonów dyżurujących placówek dostępne są na stronie Urzędu Miasta Sosnowca.


§ 7
Czas pracy przedszkola dyżurującego określony jest w arkuszu organizacyjnym na bieżący rok szkolny.


§ 8
1. W okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za przedszkole wynoszą:
1) 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkola poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Uchwałą Nr 535/XL/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec;
2) Opłata za żywienie 6,00 zł za dzień x ilość dni pobytu deklarowanych przez rodzica.
2. Opłaty, o których mowa w ustępie pierwszym rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wnieść w terminie określonym w § 3 ust. 3, niniejszego Regulaminu przelewem na podane w umowie konto bankowe.
3. Wysokość należnej opłaty wynika z zawartej z przedszkolem umowy.
4. Rodzic/opiekun prawny ma prawo potwierdzić u Intendenta dyżurującej placówki wysokość naliczonej kwoty przed dokonaniem wpłaty.
5. Rozliczenie szczegółowe pobytu dziecka w przedszkolu odbywa się w oparciu o rejestrator, który rejestruje godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola, zgodnie z zasadami obowiązującymi na placówce dyżurującej.
6. Zwroty nadpłat z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są po rozliczeniu, przelewem na podany przez rodzica numer konta w terminie do 30 września.


§ 9
1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola, regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci do przedszkola.
2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu szczególnie dotyczących przyprowadzania dzieci w czasie, niezakłócającym wydawania posiłków.
3. W czasie dyżuru wakacyjnego ze względu na bezpieczeństwo dzieci nauczyciele lub osoby dyżurujące mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka.


§ 10
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących na placówce regulaminach.
2. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga Organ Prowadzący.


§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.


Kalendarium wydarzeń w sloneczko 3

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
4
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31