SŁONECZKO
Przedszkole Miejskie nr 47 w Sosnowcu

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla rodziców i opiekunów

 

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, potocznie zwane RODO.

Nowe regulacje.

Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie i uporządkowanie dotychczas istniejących reguł dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych. RODO przyznaje osobom fizycznym nowe uprawnienia w zakresie ochrony ich danych osobowych, zaś ta okoliczność generuje nowe obowiązki po stronie administratorów danych, jak i pozostałych podmiotów przetwarzających dane osobowe. Z powyższych względów przedstawiamy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas danych osobowych:

 • administratorem danych osobowych wychowanków przedszkola oraz ich opiekunów prawnych jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 47 z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Piłsudskiego 92;
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pan Paweł Wierzbicki tel. 32/ 292 44 64 wew. 217
 • dane osobowe wychowanków i ich opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu realizacji podstawowych zadań statutowych przedszkola: wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, w tym: dla celów realizacji umów zawartych z przedszkolem oraz kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • odbiorcą danych osobowych wychowanków i ich opiekunów prawnych są pracownicy przedszkola oraz instytucje upoważnione z mocy prawa;
 • dane osobowe wychowanków i ich opiekunów prawnych będą przechowywane do końca okresu korzystania wychowanka z wychowania przedszkolnego, za wyjątkiem danych zawartych w dziennikach zajęć, które zgodnie z odrębnymi przepisami przechowywane są przez okres 10 lat, natomiast dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji, w przypadku gdy dziecko nie jest wychowankiem przedszkola, przechowywane są do końca roku szkolnego, którego rekrutacja dotyczyła;
 • opiekun prawny wychowanka przedszkola posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • opiekun prawny wychowanka przedszkola ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących wychowanka lub jego opiekuna prawnego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez opiekuna prawnego wychowanka przedszkola danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola oraz zawarcia umowy o świadczenie usług wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, przez przedszkole, a nieudostępnienie danych będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do przedszkola;
 • dane udostępnione przez opiekuna prawnego wychowanka przedszkola nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim;
 • dane udostępnione przez opiekuna prawnego wychowanka przedszkola nie będą podlegały profilowaniu.
  • administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 47 w Sosnowcu, jako Administrator dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO), informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych
z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ul. Stanisława Staszica 62, reprezentowane przez Dyrektora.

2. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH (IOD)

Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych są:
a) Uchwała NR 439/XXXV/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 29 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej ,,Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu” oraz nadania jej statutu,
b) art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r.
CUW w Sosnowcu przetwarza dane w celu realizacji zadania zapewnienia jednostkom obsługiwanym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej w zakresie wynikającym z treści uchwały Rady Miejskiej NR 439/XXXV/2016 w Sosnowcu podjętej na podstawie art.10 b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

4. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych Centrum Usług Wspólnych są:
a) organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych lub ustawowych,
b) podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych.

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadkach kiedy:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany w przepisach prawa, w tym ustawie z 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67).

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a) dostępu do swoich danych,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia zgody na przetwarzania danych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem).

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani danych tych nie profiluje.

8. SKARGA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku uznania, że Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.

Kalendarium wydarzeń w sloneczko 3

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
4
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31