SŁONECZKO
Przedszkole Miejskie nr 47 w Sosnowcu

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla rodziców i opiekunów

 

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, potocznie zwane RODO.

Nowe regulacje.

Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie i uporządkowanie dotychczas istniejących reguł dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych. RODO przyznaje osobom fizycznym nowe uprawnienia w zakresie ochrony ich danych osobowych, zaś ta okoliczność generuje nowe obowiązki po stronie administratorów danych, jak i pozostałych podmiotów przetwarzających dane osobowe. Z powyższych względów przedstawiamy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas danych osobowych:

 • administratorem danych osobowych wychowanków przedszkola oraz ich opiekunów prawnych jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 47 z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Piłsudskiego 92;
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pan Paweł Wierzbicki tel. 32/ 292 44 64 wew. 217
 • dane osobowe wychowanków i ich opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu realizacji podstawowych zadań statutowych przedszkola: wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, w tym: dla celów realizacji umów zawartych z przedszkolem oraz kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • odbiorcą danych osobowych wychowanków i ich opiekunów prawnych są pracownicy przedszkola oraz instytucje upoważnione z mocy prawa;
 • dane osobowe wychowanków i ich opiekunów prawnych będą przechowywane do końca okresu korzystania wychowanka z wychowania przedszkolnego, za wyjątkiem danych zawartych w dziennikach zajęć, które zgodnie z odrębnymi przepisami przechowywane są przez okres 10 lat, natomiast dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji, w przypadku gdy dziecko nie jest wychowankiem przedszkola, przechowywane są do końca roku szkolnego, którego rekrutacja dotyczyła;
 • opiekun prawny wychowanka przedszkola posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • opiekun prawny wychowanka przedszkola ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących wychowanka lub jego opiekuna prawnego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez opiekuna prawnego wychowanka przedszkola danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola oraz zawarcia umowy o świadczenie usług wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, przez przedszkole, a nieudostępnienie danych będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do przedszkola;
 • dane udostępnione przez opiekuna prawnego wychowanka przedszkola nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim;
 • dane udostępnione przez opiekuna prawnego wychowanka przedszkola nie będą podlegały profilowaniu.
  • administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 47 w Sosnowcu, jako Administrator dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

Brak wydarzeń w kalendarzu

Kalendarium wydarzeń w sloneczko 3

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31