SŁONECZKO
Przedszkole Miejskie nr 47 w Sosnowcu

statut

 

Załącznik do Uchwały Nr 2/2017/2018
Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 47
w Sosnowcu 
z dnia 23 listopada 2017 r.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Definicje

1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie nr 47 w Sosnowcu,
2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Miejskiego nr 47 w Sosnowcu,
3) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu Miejskim nr 47 w Sosnowcu,
4) Nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Przedszkola Miejskiego nr 47 w Sosnowcu,
5) Dzieciach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola Miejskiego nr 47 w Sosnowcu,
6) Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
7) Organie Prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Sosnowiec,
8) Organie Sprawującym Nadzór Pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty,
9) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

§ 2
Nazwa przedszkola i dane jednostki

1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Miejskie Nr 47 w Sosnowcu
2. Rodzaj przedszkola: Przedszkole publiczne.
3. Siedziba przedszkola:
1) Przedszkole funkcjonuje w Sosnowcu, w dwóch budynkach:
a) budynek przy ulicy Piłsudskiego 92
b) budynek przy ulicy Składowej 5
4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Sosnowiec.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Śląski Kurator Oświaty.
6. Obsługę finansowo – księgową Przedszkola Miejskiego nr 47 prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu.
7. Przedszkole posługuje się pieczęciami o następującej treści:

GMINA SOSNOWIEC
41-200 Sosnowiec, Al. Zwycięstwa 20
NIP 644 345 36 72
Przedszkole Miejskie nr 47
41-209 Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 92

Przedszkole Miejskie Nr 47
w Sosnowcu
41-209 Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 92
Tel./fax: 032/299 67 04
NIP 6443322591 Regon 271509179

8. Przedszkole może posiadać imię, które nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
9. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Sosnowiec działającą w formie jednostki budżetowej.
10. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne przepisy.
11. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
12. Do realizacji celów statutowych przedszkole dysponuje:
1) salami zajęć dla poszczególnych oddziałów,
2) pokojami dla nauczycieli specjalistów,
3) salą rekreacyjną,
4) pomieszczeniami administracyjno - gospodarczymi,
5) kuchnią,
6) szatnią dla dzieci i personelu.
13. Przedszkole posiada ogród przedszkolny.
14. Teren przedszkola jest ogrodzony.
15. Koszt pobytu dziecka ustala corocznie organ prowadzący.
16. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu całego pobytu dziecka w przedszkolu, w szczególności w godzinach od 8.00 do 13.00.
17. Pobyt dziecka w przedszkolu w tych godzinach jest nieodpłatny.
18. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych oraz wolontariatu.
19. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz możliwości rozwojowych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3
Cele przedszkola

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
3. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
4. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
5. Powyższe cele realizowane są przez:
1) wspomaganie oraz ukierunkowywanie rozwoju dziecka, z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień i zainteresowań,
2) kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia i otaczającego świata,
3) kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
4) prowadzenie efektywnej współpracy z rodzicami w zakresie ustalania sposobów oddziaływań wychowawczych, ukierunkowywania rozwoju dziecka, organizowania różnorodnych form pomocy,
5) podmiotowe traktowanie wszystkich uczestników edukacji, poszanowanie godności każdego dziecka oraz wychowanie w duchu uniwersalnych wartości, umiejętności odróżniania dobra i zła,
6) tworzenie równych szans rozwoju,
7) budowanie pozytywnych relacji społecznych, kształcenie poczucia przynależności społecznej do grupy, tolerancji i empatii wobec rówieśników niepełnosprawnych, posiadających wady wrodzone, cierpiące z powodu złych warunków domowych, dzieci pochodzących z innych kręgów kulturowych,
8) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
9) wychowanie w umiłowaniu ojczyzny, jej kultury, tradycji i historii, w szacunku do symboli narodowych,
10) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
11) kształtowanie pozytywnych cech charakteru, w tym: odpowiedzialności, uczciwości, wytrwałości, troskliwości, przedsiębiorczości, umiejętności dokonywania wyborów i samodzielnego podejmowania decyzji,
12) wzmacnianie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne oraz umiejętności radzenia sobie podczas różnorodnych niedogodnych sytuacji życiowych,
13) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, a także w miarę możliwości organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie, przewlekle chorymi, po przejściu z innego systemu edukacji,
14) współdziałanie z rodziną, tj.: wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu ich możliwości rozwojowych, w podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej,
15) organizację dostępnych dla wszystkich wychowanków zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

§ 4
Zadania przedszkola

1. Do zadań Przedszkola Miejskiego nr 47 w Sosnowcu należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

ROZDZIAŁ III
SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA


§ 5
Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka

1. Praca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o przyjęte do realizacji programy wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup, uwzględniające podstawę programową.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności
4) umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno – pedagogicznej,
5) organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami,
6) organizację zajęć dodatkowych,
7) organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych,
8) stały kontakt z rodzicami,
9) prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.
3. Podstawowymi formami działalności edukacyjnej przedszkola są tzw. zajęcia kierowane i niekierowane wspierające całościowy rozwój dziecka, w tym:
1) sytuacje opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne organizowane przez nauczyciela (indywidualne, zespołowe i grupowe),
2) zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze, konstrukcyjne, rytmiczne i taneczne, literackie, małe formy teatralne, eksperymenty i zabawy badawcze, matematyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, logopedyczne,
3) projekty edukacyjne, w tym projekty współpracy międzynarodowej,
4) zajęcia plastyczne, artystyczno-techniczne i muzyczne,
5) przedstawienia teatralne i uroczystości okolicznościowe,
6) zabawy i ćwiczenia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zabawy i ćwiczenia sportowe,
7) różne formy odpoczynku, relaksu i rekreacji - spacery, wycieczki,
8) formy współpracy z innymi przedszkolami, szkołami, instytucjami w mieście,
9) zajęcia dodatkowe bezpłatne, dostępne dla wszystkich wychowanków, poszerzające ofertę edukacyjną przedszkola,
10) kampanie charytatywne.
4. Przedszkole pobudza twórczą aktywność dzieci, rozwój intelektualny, motywację do samodzielnego uczenia się i rozwiązywania problemów, poprzez stosowanie zabaw wspomaganych technologią informacyjno-komunikacyjną, zastosowanie programów multimedialnych, aplikacji pobudzających kreatywne myślenie, zastosowanie tablic interaktywnych, aparatów cyfrowych, urządzeń wielofunkcyjnych.
5. Przedszkole tworzy warunki do rozwoju zdolności i zainteresowań poprzez otwarty styl pracy, a w szczególności:
1) zastosowanie aktywnych i aktywizujących technik, metod, form pracy indywidualnej oraz zespołowej skłaniającej dziecko do prowadzenia wywiadów, rozmów, dyskusji, wyrażania własnego zdania oraz poglądów, a także samodzielnej pracy,
2) tworzenie warunków oraz sytuacji sprzyjających manipulowaniu, badaniu, eksperymentowaniu, eksplorowaniu środowiska: przyrodniczego (przyrody żywej
i nieożywionej), technicznego, społecznego,
3) optymalny i adekwatny dobór: treści programowych, rozwiązań organizacyjnych (miejsca, czasu), pomocy dydaktycznych i środków wychowawczych,
4) stosowanie pozytywnych wzmocnień zachęcających do działania, rozwiązywania problemów, zadawania pytań,
5) umożliwienie autoprezentacji umiejętności na forum grupy i szerszej społeczności,
6) umożliwianie dzieciom udziału w różnych konkursach, prezentacjach, grach itp.

§ 6
Wspomaganie rodziny

1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka 6 letniego objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
2. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych diagnoz i obserwacji pedagogicznych dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
3. Przedszkole zaznajamia ogół rodziców dzieci z programem wychowania przedszkolnego oraz wynikającymi z nich zadaniami przedszkola.
4. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu
5. Przedszkole organizuje różne formy współpracy z rodzicami:
1) spotkania indywidualne, grupowe z nauczycielami i dyrektorem,
2) kąciki informacyjne dla rodziców,
3) zajęcia otwarte dla rodziców z ich udziałem,
4) uroczystości, wystawy, imprezy rekreacyjne, integrujące przedszkole z domem rodzinnym i środowiskiem,
5) konsultacje ze specjalistami,
6) zapraszanie rodziców jako specjalnych gości na zajęcia prowadzone z dziećmi,
7) zasięganie opinii: ankiety, kwestionariusze, sondaże,
8) strona internetowa przedszkola, poczta elektroniczna.

§ 7
Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

1. Przedszkole udziela wychowankom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc.
2. Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiada dyrektor.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
4. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
4) porad i konsultacji.
5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szczególności pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni (zwani specjalistami), którzy tworzą zespół lub zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej powoływane przez dyrektora placówki, na czas określony lub nieokreślony.
6. Wszystkie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje się z zachowaniem przepisów szczegółowych dotyczących zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym również liczby dzieci na poszczególnych formach zajęć oraz kwalifikacji nauczycieli, którym powierza się prowadzenie danych zajęć.
7. Wszystkie zajęcia w zakresie przyznanych dziecku form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentuje się w sposób wynikający z przepisów szczegółowych wydanych na podstawie ustawy Prawo Oświatowe.
8. związku z potrzebą objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną z inicjatywą mogą wystąpić :
1) rodzice dziecka,
2) dyrektor,
3) nauczyciel, specjalista, prowadzących zajęcia z dzieckiem,
4) pielęgniarka środowiskowa,
5) poradnia,
6) pomoc nauczyciela,
7) asystent nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
8) pracownik socjalny,
9) asystent rodziny,
10) kurator sądowy,
11) organizacja pozarządowa lub instytucja działająca na rzecz rodziny i dzieci,
9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni (zwani specjalistami).
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi;
3) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
4) organizacjami pozarządowymi oraz innymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
11. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z podmiotami wymienionymi w pkt 10 polega na :
1) systematycznym kontakcie w ramach prowadzonego przez przedszkole procesu rozpoznania i diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,
2) współdziałaniu i współpracy w obszarze diagnostycznym i postdiagnostycznym,
3) wymianie informacji na temat możliwości doskonalenia, skuteczności i jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej również w zakresie wymiany metod, rodzajów ćwiczeń, narzędzi, doświadczeń,
4) w przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz podmiotów wymienionych w pkt 10. 4) dodatkowo polega na udziale specjalistów w posiedzeniach zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej funkcjonujących na terenie przedszkola na wniosek przewodniczących tych zespołów i za zgodą dyrektora, a w przypadku omawiania na zespołach danych wrażliwych dotyczących konkretnych uczniów za zgodą rodziców tych uczniów; wyjątkiem jest publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, pod opieką której znajduje się przedszkole.
12 Przedszkole organizuje wychowanie i opiekę dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
1) niepełnosprawnych: z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
13. Wychowanie i opiekę dla wychowanków niepełnosprawnych w przedszkolu organizuje się w integracji z wychowankami pełnosprawnymi w przedszkolu.
14. Przedszkole zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) warunki do nauki, środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków,
3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 Ustawy,
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
5) integrację wychowanków ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z wychowankami pełnosprawnymi;
6) przygotowanie wychowanków do samodzielności w życiu dorosłym.
15. Pozostałe działania przedszkola w zakresie kształcenia, opieki i wychowania dotyczącego dzieci niepełnosprawnych realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi wydanymi na podstawie Ustawy.
16. Zgodnie z odrębnymi przepisami, liczba dzieci podczas zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie może przekraczać:
1) na zajęciach rozwijających uzdolnienia – 8 dzieci;
2) na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych – 5 dzieci;
3) na zajęciach logopedycznych – 4 dzieci;
4) na zajęciach o charakterze terapeutycznym – 10 dzieci.

§ 8
Bezpieczeństwo dzieci

1. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w §4 niniejszego statutu;
2) zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad realizacji podstawy programowej;
3) planowanie przez nauczyciela pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej z uwzględnieniem rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach i różnorodnością zajęć w każdym dniu;
4) przestrzeganie liczebności grup;
5) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
6) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
7) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
8) kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku);
9) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;
10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
11) ogrodzenie terenu przedszkola, zamykanie furtki na klucz w czasie pracy przedszkola
12) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
13) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
14) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.
15) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
16) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci,;
17) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola
2. Przedszkole zapewnia wychowankom zdrowe żywienie zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia zawartymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
3. Przedszkole zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, w szczególności:
1) stosuje zasady HCCP i GMP,
2) kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe,
3) podejmuje różnorodne działania profilaktyczne, dostarcza wiedzę o tym, co sprzyja,a co zagraża zdrowiu,
4) kształtuje aktywną postawę wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych ludzi oraz rozwija sprawność ruchową,
5) wdraża do przestrzegania obowiązujących reguł, zawartych umów grupowych, bezpiecznego zachowania.

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU ORAZ W CZASIE ZAJĘĆ POZA PRZEDSZKOLEM

§ 9

Zasady bezpieczeństwa, higieny i opieki w czasie pobytu dziecka w przedszkolu i poza nim

1. Opieka nad wychowankami w placówce opiera się na następujących zasadach:
1) Pełną odpowiedzialność za powierzone dzieci ponosi nauczyciel;
2) Każda grupa wiekowa powierzona jest przez dyrektora nauczycielom, którym powierza funkcję wychowawcy zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań:
a) jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału
b) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy
c) dwóch lub trzech nauczycieli dla oddziałów autorskich lub o innym specyficznym charakterze: np. integracyjnych, terapeutycznych.
3) W grupie najmłodszej jest zatrudniona dodatkowa osoba – pomoc nauczyciela, której obowiązkiem jest wspomaganie nauczycielki w sprawowaniu opieki.
4) Wycieczki, spacery i zabawy na powietrzu mogą być organizowane po wcześniejszym dokładnym zapoznaniu się z terenem przez nauczyciela lub woźną na jego prośbę;
5) Poza budynkiem przedszkola nauczyciel nie może sprawować opieki nad dziećmi bez pomocy drugiej osoby dorosłej (np. woźna lub chętny rodzic), a w przypadku grupy integracyjnej dwóch osób dorosłych
6) W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – 1 osoba dorosła, licząc od drugiej dziesiątki.
7) Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, pod opieką nauczycieli, którym dyrektor powierzył oddział
8) Obowiązki opiekunów podczas spacerów i wycieczek określają odrębne przepisy;
9) W czasie zajęć dodatkowych typu: zajęcia rytmiczne, gimnastyka korekcyjna i inne w każdej grupie, opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel prowadzący. Nauczyciel ten ponosi pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci.
10) W zajęciach na terenie przedszkola lub poza nim mogą brać udział, za zgodą dyrektora rodzice, studenci odbywający praktykę, wolontariusze lub inne osoby dorosłe.
11) Nauczycielom i opiekunom nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w przypadku złych warunków atmosferycznych.
12) W razie wypadku lub nagłej choroby dziecka każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest:
a) niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola,
b) w uzasadnionych przypadkach udzielić pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe oraz zawiadomić rodziców dziecka;
2. Postępowanie nauczycieli i pracowników przedszkola w przypadku pożaru lub akcji ewakuacyjnej określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ V

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ NICH OSOBĘ ZAPEWNIAJĄCĄ DZIECKU PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO

§ 10
Postanowienia szczegółowe

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
2. Do przyprowadzania i odbierania dzieci mają prawo rodzice, prawni opiekunowie oraz pisemnie wskazane osoby przez rodziców.
3. Wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka powinno być złożone w formie oświadczenia rodziców w pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu. W takim przypadku rodzice biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
4. Upoważnienie powinno zawierać pełne dane, w tym numer i serię dowodu osobistego osoby odbierającej i wyrażone na piśmie powinno zostać złożone przez rodziców (opiekunów) u nauczyciela danej grupy lub u dyrektora przedszkola.
5. W sytuacji szczególnej, gdy rodzice lub prawni opiekunowie nie mogą odebrać dziecka z przedszkola w danym dniu, mają obowiązek upoważnienia na piśmie osoby pełnoletniej, która w tym dniu ma zabrać dziecko z przedszkola. Upoważnienie powinno zawierać dane osobowe osoby upoważnionej oraz numer dowodu tożsamości, którym się ona legitymuje. Upoważnienia pozostają w dokumentacji przedszkola.
6. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
7. Osoba wydająca dziecko ma obowiązek wylegitymować osobę odbierającą celem sprawdzenia, czy znajduje się w wykazie osób upoważnionych do odbioru.
8. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać je pod opiekę dyżurującej woźnej, która niezwłocznie przekazuje dziecko pod opiekę nauczyciela.
9. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają dziecko z holu przedszkola od osoby dyżurującej, biorąc pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
10. Podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci pełniąca dyżur osoba, ma obowiązek zarejestrować na listach godzinę przyjścia i wyjścia dziecka; rejestracja pobytu dziecka w przedszkolu może odbywać się również za pomocą urządzeń rejestrujących.
11. W drodze do i z przedszkola odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby je przyprowadzające i odprowadzające.
12. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 17.00 nauczyciel powiadamia telefonicznie dyrektora przedszkola i rodziców o zaistniałym fakcie, uzgadniając jak najszybszy czas odbioru dziecka z przedszkola oraz zapewnia opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
13. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu 1 godzinę.
14. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).
15. W przypadku nie odebrania dziecka - po godzinach pracy przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i woźnej do momentu interwencji policji i ewentualnego przekazania dziecka do Izby Dziecka.
16. Planowane spóźnienia dziecka rodzice powinni zgłaszać osobiście w dniu poprzedzającym spóźnienie lub telefonicznie do godziny 8.00.
17. Przedszkole może odmówić wydania dziecka, gdy stan osoby zamierzającej je odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (tj. osobie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).
18. O każdej odmowie wydania dziecka niezwłocznie powiadomiony jest dyrektor lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
19. Dzieci, którym organ prowadzący zapewnia bezpłatny dowóz do przedszkola, mają zapewnioną opiekę w czasie przejazdu.
20. Prośby rodziców (prawnych opiekunów), dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców lub opiekunów muszą być poparte stosownymi orzeczeniami sądowymi.
21. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci określonych w ust.4 odpowiedzialni są rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele.

ROZDZIAŁ VI

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

§ 11
Prawa i obowiązki rodziców

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) Zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno – wychowawczej,
2) Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
3) Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,
4) Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
5) Uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka, a także pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeśli ich dziecko jest taką pomocą objęte.
6) Indywidualnych kontaktów z nauczycielami w ustalonych dniach i godzinach w celu uzyskania rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka.
7) Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.
8) Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.
3. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) przestrzeganie praw dziecka zgodnie z przyjętą w 1990-09-30 w ONZ w Nowym Jorku deklaracją praw dziecka
3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców dotyczące funkcjonowania rodziców w przedszkolu,
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
5) przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego a w przypadku stwierdzenia przez nauczyciela złego samopoczucia dziecka i powiadomienia o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych) do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola przez osobę uprawnioną
6) dbanie o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą dziecka.
7) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
8) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.
9) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
10) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.
11) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.
12) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
13) inne obowiązki wynikają z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

§ 12
Formy współdziałania z rodzicami

1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane w przedszkolu przynajmniej 2 razy w roku szkolnym lub częściej w czasie zebrań grupowych.
2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
1) zebrania grupowe,
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,
3) kąciki dla rodziców,
4) zajęcia otwarte,
5) strona internetowa przedszkola,

ROZDZIAŁ VII

ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE, A TAKŻE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PRZEDSZKOLA ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY TYMI ORGANAMI

§ 13
Organy przedszkola

1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców
2. Kompetencje Dyrektora:
1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,
2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,
4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,
9) organizuje pomoc psychologiczną – pedagogiczną.
3. Zadania Dyrektora:
1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
2) prowadzenie obserwacji zajęć zorganizowanych przez nauczycieli przedszkola,
3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,
5) przedstawienie radzie pedagogicznej do 31 sierpnia każdego roku szkolnego, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,
6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, oraz określenie kierunków ich poprawy,
7) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
8) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
9) opracowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
4. Dyrektor:
1) Współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych ich studentów i słuchaczy;
2) Podejmuje decyzje o skreśleniu dziecka z listy wychowanków uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej dwa tygodnie, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców, opinii nauczyciela prowadzącego, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub lekarza stwierdzającego, iż dziecko wymaga indywidualnej opieki i jego zachowanie zagraża innym dzieciom,
b) uzasadnienie i tryb odwoławczy podejmują się zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.
3) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej przedszkola, przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej przedszkola oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania.
4) Dba o powierzone mu mienie.
5) Współpracuje z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną w zakresie statutowych zadań przedszkola.
6) Powierza stanowisko wicedyrektora
7) Decyduje jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
c) występowania w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
8) Podejmuje decyzje o zawieszaniu zajęć na podstawie odrębnych przepisów.
9) Dopuszcza przedszkolne programy nauczania.
10) Podejmuje decyzje zakończenia udzielenia pomocy dzieciom w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych i specjalistycznych na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
11) Prowadzi dokumentację przedszkola.
12) Wyraża zgodę na realizację obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem.
13) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
5. Kompetencje Rady Pedagogicznej
1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących wychowania i opieki,
2) W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym zwłaszcza przedstawiciele rodziców
3) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
4) Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
5) Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
6) Uchwały Rady Pedagogicznej powinny mieć charakter aktu prawnego.
7) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Przedszkola,
b) uchwalanie statutu przedszkola i dokonywanie w nim zmian,
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
d) zatwierdzanie planu pracy przedszkola,
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
f) wskazanie sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego.
8) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy przedszkola,
b) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
c) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
d) pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego,
e) wniosek o powierzenie nauczycielowi funkcji wicedyrektora lub odwołanie z niego,
f) program z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku przedszkolnego.
9) Ponadto Rada Pedagogiczna może:
a) wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu,
b) z własnej inicjatywy ocenić sytuację i stan przedszkola, wystąpić z wnioskami do organu prowadzącego przedszkole,
c) występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora, dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.
10) Rada Pedagogiczna zasięga opinii Rady Rodziców w sprawach dotyczących:
a) statutu przedszkola,
b) innowacji i eksperymentów pedagogicznych prowadzonych w przedszkolu,
c) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Kompetencje Rady Rodziców
1) Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2) W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców dzieci danego oddziału.
3) W wyborach, o których mowa w pkt.2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców,
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych,
c) cele i zadania Rady Rodziców,
d) tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców,
e) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
5) Rada Rodziców może porozumiewać się z Radami Rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.
6) Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
7) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin.
7. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
8. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:
1) Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
2) W celu rozwiązania sporu Dyrektor może powołać komisję pojednawczą, w skład której wchodzą: dyrektor, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ VIII

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 14
Szczegółowa organizacja pracy

1. Przedszkole jest 9 oddziałowe w tym:
1) 2 oddziały przedszkola mieszczą się w budynku przy ulicy Składowej 5
2) 7 oddziałów przedszkola mieści się w budynku przy ulicy Piłsudskiego 92
2. Ogólna liczba miejsc w przedszkolu wynosi 225.
3. Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych przez organ prowadzący na dany rok szkolny w arkuszu organizacyjnym.
4. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:
1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowaną ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
4) czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym,
5) informację o awansie zawodowym nauczycieli.
5. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
6. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin, z czego 5 godzin przeznaczone jest na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
7. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust. 3, realizowane jest w godzinach od 8.00 do 13.00.
8. Przedszkole pracuje 12 miesięcy w roku.
9. Przerwa wakacyjna ustalana jest, co roku w arkuszu organizacyjnym przedszkola.
10. Przedszkole może pełnić dyżur w miesiącach wakacyjnych zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego.
11. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa Ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa
12. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
13. Jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami na prośbę rodziców może przyjąć dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia, jeżeli nie wymagają indywidualnej opieki.
14. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
15. Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25.
16. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale może być niższa od określonej w punkcie 15.
17. Liczba dzieci w oddziale, w którym opieką zostało objętych do 5 dzieci z niepełnosprawnościami powinna wynosić nie więcej niż 20.
18. Zasady grupowania dzieci w oddziałach mogą być rozszerzone i wynikać z organizacji przedszkola, możliwe jest łączenie dzieci z różnych grup wiekowych.
19. Czas pracy oddziałów dostosowany jest do potrzeb rodziców, nie dłużej niż 10 godzin dziennie. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, którym powierza funkcję wychowawcy, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
20. W miarę możliwości dyrektor przedszkola przestrzega zasady ciągłości pracy wychowawczej, przydzielając tak nauczycieli, aby prowadzili swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
21. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe poza czasem na realizację podstawy programowej.
22. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, w przedszkolu organizuje się nieodpłatnie na życzenie rodziców naukę religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela,
23. Zasady tworzenia oddziałów dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.
24. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów dostępnych lub:
1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
25. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola odpowiednio na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
26. Zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
27. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.
28. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
29. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
30. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy. Podstawą gospodarowania finansami w przedszkolu jest plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor placówki.
31. Obsługę finansowo - księgową przedszkola zapewnia Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu.

ROZDZIAŁ IX

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA USTALONY PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY NA WNIOSEK DYREKTORA PRZEDSZKOLA

§ 15
Czas pracy przedszkola

1. Dzienny czas pracy przedszkola, oddziałów jest zgodny z arkuszem organizacji przedszkola.
2. Przerwy w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej.
3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00 (11 godzin).
4. W zależności od potrzeb środowiska czas pracy przedszkola może ulec zmianie.
5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.
6. Realizacja podstawy programowej we wszystkich oddziałach odbywa się w ciągu całego pobytu dziecka w przedszkolu, w szczególności w godzinach od 8:00 do 13:00 (5 godzin).
7. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 2,5 3-4 lat - około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

ROZDZIAŁ X

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU I KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA USTALONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY

§ 16
Opłaty za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu

1. Zasady odpłatności związane z wyżywieniem i świadczeniem przez przedszkole usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych przekraczających realizację podstawy programowej ustala organ prowadzący.
2. Szczegółowe zasady odpłatności za świadczenie usług przez przedszkole określa Umowa w sprawie korzystania z publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Sosnowiec, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.
3. Przedszkole podaje rodzicom dokładną informację o możliwości skorzystania z pomocy MOPS w Sosnowcu.
4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków.
5. Warunki korzystania z wyżywienia w przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym.
6. Dzienna stawka żywieniowa ustalona jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
7. Dziecko, za wyjątkiem dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania do nauki w szkole, którego rodzice (opiekunowie) zalegają z opłatami za korzystanie z przedszkola powyżej dwóch okresów rozliczeniowych, może zostać zawieszone w uczęszczaniu, do momentu uregulowania należności.
8. Pracownicy przedszkola korzystający z wyżywienia wnoszą opłatę zgodnie z ustaleniami dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.

ROZDZIAŁ XI

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW

§ 17
Postanowienia ogólne

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi zgodnie z arkuszem organizacji przedszkola.
2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których umowa w ust. 1. określają odrębne przepisy.
3. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.
4. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w oddziałach integracyjnych dodatkowo nauczyciele wspomagający ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.
5. W przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
6. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

§ 18
Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola

1. Do zadań nauczyciela należy:
1) Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
2) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
3) Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
4) Kształcenie i wychowywanie dzieci w atmosferze szacunku dla każdego człowieka;
5) Dbałość o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
6) Kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie oraz poszanowaniem ich godność osobistej;
7) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, zainteresowań i uzdolnień oraz dokumentowania tych obserwacji;
8) Przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym jest możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
9) Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji dla dzieci 6 – letnich o „gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole”;
10) Stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania;
11) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
12) W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, niezwłoczne udzielenie tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;
13) Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.;
14) Współdziałanie z innymi nauczycielami przedszkola i specjalistami w świadomej realizacji zadań zespołów do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w przedszkolu;
15) Planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
16) Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
17) Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
18) Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
19) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
20) Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
21) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.
2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Nauczyciel jest zobowiązany:
1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu,
2) do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi,
3) do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć,
4) nie rozpoczynać zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa,
5) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć,
6) wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek,
7) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy,
8) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu,
9) zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola,
10) każdorazowo sprawdzić stan urządzeń w ogrodzie przed wyjściem z dziećmi,
11) prowadzić pogadanki z dziećmi o bezpieczeństwie podczas zajęć, zabaw, wyjść i wycieczek,
12) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci,
13) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku,
14) niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.
3. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:
1) Bezwzględna odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków, a w szczególności:
a) systematyczne wpajanie dzieciom zasad bezpiecznego zachowania się,
b) reagowanie na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci,
c) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola a w razie potrzeby - do zawiadomienia pracownika obsługi o fakcie przebywania osób postronnych,
d) zawiadomienie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie placówki zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia wychowanków,
e) zapewnienie dzieciom bezpiecznego powrotu do domu, przez kontrolowanie, czy dzieci odbierane są zgodnie z oświadczeniami rodziców przez osoby upoważnione, pełnoletnie i trzeźwe, szczególnie w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez dyżurującego pracownika obsługi.
2) Zadaniem nauczyciela jest także :
a) troska o pomoce dydaktyczne i majątek przedszkola, odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt i pomoce naukowe,
b) poddawanie się okresowym badaniom lekarskim dokumentowanym odpowiednim świadectwem lekarskim,
c) przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i przepisów obrony cywilnej, uczestniczenie w szkoleniach,
d) prowadzenie innych zajęć organizacyjno-wychowawczych wynikających z organizacji pracy przedszkola.
3) Nauczyciel zobowiązany jest do wykonywania innych czynności w ramach swoich kwalifikacji zleconych przez przełożonego.
4. Nauczyciele mają prawo do:
1) Szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i wychowanków,
2) Wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
3) Współdecydowania o wyborze programów wychowania przedszkolnego, swobody wyboru metod realizacji programu,
4) Jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
5) Korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych,
6) Stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.
5. Nauczyciele mają obowiązek:
1) Traktowania wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią,
2) Dbania o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w przedszkolu i poza budynkiem przedszkola,
3) Stosowania się w swojej pracy dydaktycznej do wymagań przyjętych w programach wychowania przedszkolnego,
4) Udzielania rodzicom wychowanków informacji o postępach ich dzieci, wspomagania ich w działalności wychowawczej,
5) Udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej,
6) Współdziałania z rodzicami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju
6. Odpowiedzialności dyscyplinarnej, za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w art. 6 KN, podlegają wszyscy nauczyciele.
7. W celu potwierdzenia spełniania warunku niekaralności, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi przedszkola zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
8. W przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnia się kadrę pedagogiczną specjalistyczną w celu współorganizowania kształcenia.
9. Szczegółowe zadania nauczycieli i innej kadry pedagogicznej określa dyrektor przedszkola.
10. Szczegółowe zadania pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.
11. Pracownicy obsługi przedszkola:
1) Sprawują wspólnie z nauczycielem opiekę nad dziećmi na sali zajęć, podczas zabaw na terenie ogrodu, podczas spacerów i wycieczek.
2) W sposób szczególny dbają o bezpieczeństwo dzieci przebywających na placówce.
3) Zwracają uwagę przede wszystkim na:
a) sprawność i bezpieczeństwo sprzętów i urządzeń wewnątrz i na zewnątrz przedszkola,
b) zachowanie wzmożonej czujności w zakresie wydawania dzieci rodzicom i opiekunom zgodnie z obowiązującymi zasadami,
c) kontrolę osób postronnych wchodzących na teren przedszkola, którzy powinni podać cel pobytu na terenie placówki oraz zostać skierowani do dyrektora przedszkola.
12. Zadania logopedy:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu określania poziomu komunikacji językowej i poprawności artykulacyjnej mowy wychowanków.
2) opracowanie programu terapii i prowadzenie korekcji wad wymowy.
3) zapewnianie opieki logopedycznej oraz porad i konsultacji dla rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy.
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej poprzez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, oddechowego
5) i fonacyjnego.
6) wspieranie nauczycieli, i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7) gromadzenie pomocy niezbędnych do prowadzenia terapii.
8) dokumentowanie podejmowanych zabiegów terapeutyczno-korekcyjnych (karty badań, dziennik zajęć).
13. Zadania pedagoga i psychologa:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju wychowanków.
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
4) wspomaganie pracy nauczycieli w zakresie współdziałania w sytuacjach trudności wychowawczych i edukacyjnych wychowanków,
5) praca kompensacyjna z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania.
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków.
8) dokumentowanie podejmowanych działań w dzienniku zajęć dodatkowych i dzienniku pedagoga.
14. Zadania terapeuty pedagogicznego:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym wychowanków, we współpracy z ich rodzicami.
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
15. Intendent wykonuje pracę związaną z całością spraw administracyjno-gospodarczych w przedszkolu. Do zadań intendenta w szczególności należy:
1) zaopatrzenie w żywność, sprzęt i środki czystości.
2) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywieniowych dzieciom i personelowi.
3) sporządzanie jadłospisów.
4) prowadzenie magazynów i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) dbałość o powierzony sprzęt, jego stan oraz legalizację wag i odważników.
6) wdrażanie i monitorowanie funkcjonowania systemu HACCP.
16. Kucharka obowiązana jest:
1) Przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki.
2) Przyjmować z magazynu i kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych oraz dbać o ich racjonalne zużycie.
3) Prowadzić magazyn podręczny.
4) Przygotować codziennie próby żywieniowe.
5) Odpowiadać za stan i użyteczność powierzonego sprzętu kuchennego i dbać o jego czystość.
6) Brać udział w układaniu jadłospisów
7) Monitorować funkcjonowanie kuchni zgodnie z systemem HACCP.
17. Pomoc kucharki zobowiązana jest:
1) Pomagać przy sporządzaniu posiłków.
2) Utrzymywać w czystości i sprawności sprzęt, kuchnię i naczynia kuchenne.
3) Wykonywać inne zlecone czynności związane z funkcjonowaniem kuchni i żywieniem.
18. Woźna obowiązana jest:
1) utrzymać czystość w sali zajęć, łazience, pomieszczeniu na pomoce dydaktyczne oraz innych ogólnych pomieszczeniach przedszkola, zgodnie z przydziałem na bieżący rok szkolny.
2) nakrywać do stołów, znosić naczynia do zmywalni.
3) wykonywać polecenia nauczycielki związane z opieką nad dziećmi,
4) a w szczególności wychodzić na spacery i plac przedszkolny wraz z dziećmi
5) i nauczycielem.
6) zabezpieczać pomieszczenia oraz cały budynek przedszkolny przed włamaniem.
7) nadzorować schodzenie się i rozchodzenie dzieci.
19. Pomoc nauczyciela przedszkola obowiązana jest:
1) spełniać czynności opiekuńczo - obsługowe względem dzieci.
2) wykonywać czynności polecone przez nauczyciela dotyczące opieki nad dziećmi, pomocy w przygotowaniu i organizowaniu zajęć.
3) utrzymywać czystość w pomieszczeniach.
4) w razie zatrudnienia w grupie gdzie uczęszczają dzieci niepełnosprawne roztaczać nad nimi opiekę, a w szczególności dbać o ich bezpieczeństwo.
20. Konserwator przedszkola:
1) dba o ład i porządek w budynku oraz na terenie całego obiektu.
2) systematycznie kontroluje uszkodzenia, sprzęt wewnątrz przedszkola i stan urządzeń ogrodowych, w razie uszkodzeń samodzielnie naprawia w/w sprzęty lub zgłasza dyrektorowi konieczność zastosowania specjalistycznych napraw, przez osoby do tychże uprawnione.
3) dba o estetyczny wygląd ogrodu przedszkolnego, stan chodników w obrębie placówki, zwłaszcza w okresie zimowym.
21. Inspektor BHP:
1) przeprowadza kontrolę warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2) wdraża i monitoruje funkcjonowanie systemu HACCP.
3) dokonuje oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
4) bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania i okoliczności wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe.
5) bierze udział w opracowaniu instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
6) bierze udział w ocenie zagrożeń i dokumentowanie ich.
7) uaktuaktualnia instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

ROZDZIAŁ XII

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI, W TYM PRZYPADKI, W KTÓRYCH DYREKTOR PRZEDSZKOLA MOŻE SKREŚLIĆ DZIECKO Z LISTY UCZNIÓW

§ 19
Postanowienia ogólne

1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
2. W przedszkolu nie stosuje się kar fizycznych oraz psychicznych, jak również poniżania godności osobistej dziecka.
3. Do przedszkola nie wpuszcza się osób nieznanych, nie stosuje się eksperymentów na dzieciach.
4. W przedszkolu stosuje się pochwały i nagrody, zachęty i aprobaty.
5. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani okazywać dzieciom życzliwość i serdeczność.
6. Wszystkie dzieci mają prawo do równego traktowania.

§ 20
Prawa i obowiązki dziecka

PRAWA
1. Dziecko w Przedszkolu ma prawo w szczególności do:
1) swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich dotyczących go sprawach
2) swobodnej wypowiedzi, lecz z poszanowaniem praw innych osób,
3) swobody myśli, sumienia i wyznania,
4) dostępu do informacji i materiałów korzystnych dla niego w wymiarze społecznym oraz kulturalnym,
5) ochrony przed wszelkimi formami przemocy, zaniedbania bądź złego traktowania,
6) rozwoju własnej osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych,
7) wypoczynku i czasu wolnego,
8) uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych stosownych do wieku,
9) uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym,
10) warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo.
2. Dziecko niepełnosprawne ma prawo do szczególnej troski i opieki.

OBOWIĄZKI
1. Dziecko, stosownie do swoich możliwości rozwojowych, ma obowiązek:
1) odnosić się w sposób koleżeński do pozostałych dzieci,
2) kulturalnie zachowywać się wobec nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,
3) dbać o zabawki i mienie przedszkola,
4) przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem,
5) przestrzegać umów zawartych w grupie,
6) nie oddalać się samodzielnie z przedszkola,
7) przebywać w miejscach wyznaczonych przez nauczyciela zapewniających mu bezpieczeństwo,
8) korzystać z szatni, zmieniać obuwie,
9) pomagać młodszym kolegom w budynku przedszkolnym oraz poza nim,
10) przestrzegać zasad higieny.
2. Dziecko 6 – letnie ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego:
1) w przedszkolu realizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat.
2) dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. formą powiadomienia jest przekazanie odpowiednim dyrektorom szkół podstawowych wykazu dzieci we wrześniu każdego roku szkolnego.
3) dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek przedszkolny w przedszkolu w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego ,,zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.
4) dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola.
5) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi są obowiązani do informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku.

§ 21
Skreślenie dziecka z listy wychowanków uczęszczających do przedszkola

1. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy przedszkolaków nie objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym w następujących przypadkach:
1) zaległości z tytułu odpłatności powyżej dwóch miesięcy, za wyjątkiem dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
2) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej dwa tygodnie, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców,
3) decyzja dyrektora przedszkola jest decyzją administracyjną.

ROZDZIAŁ XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Postanowienia końcowe

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków innych pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.
4. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą mającą na celu wspieranie statutowej funkcji przedszkola.
5. Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia 23.11.2017.
6. Do nowelizacji statutu upoważnia się Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego nr 47 w Sosnowcu.

 

Brak wydarzeń w kalendarzu

Kalendarium wydarzeń w sloneczko 3

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31